O Crkvi Božjoj / About the Church of God


tvoja riječCrkva Božja u Republici Hrvatskoj pripada pentekostnom pokretu i po svojoj strukturi predstavlja vjersko zajedništvo s Evanđeoskom crkvom u Hrvatskoj.

Od svojih početaka, Crkva Božja je bila pokret – crkva s misijom služenja svijetu. U ovom novom tisućljeću Bog vodi Crkvu Božju kao globalni pokret pripremljen za ispunjavanje zahtjeva i izazova službe u 21. stoljeću.

Nastanak Crkve Božje u Hrvatskoj usko je povezana s pojavom i širenjem pentekostnog pokreta u svijetu. Na našim prostorima potječe s kraja 19. stoljeća. ““Počeci pentekostnog pokreta u nas padaju pred Prvi svjetski rat…”, (katolički teolog dr. Juraj Kolarić, Kršćani na drugi način, str.132 Veritas, Zg.)

Na području Srijema i Slavonije krajem dvadesetih godina 20. stoljeća na različitim mjestima uspostavljene su zajednice vjernika pentekostne denominacije. Između dva svjetska rata, ove zajednice vjernika nisu imale krovnu organizaciju sve do 1950-ih. Tada, u bivšoj Jugoslaviji, Crkva je službeno priznata od strane države, jer su tijekom Drugog svjetskog rata aktivnosti vjerskih zajednica bile zabranjene. Krajem pedesetih godina u vjerskim zajednicama pentekostne denominacije postojale su organizacijske promjene.

Starješine su na Saboru u Vinkovcima, 3. ožujka 1968. godine, donijele odluku da dio zajednice vjernika pentekostne denominacije nastave služenje pod nazivom CRKVA BOŽJA u SFRJ. Crkva Božja u svom kontinuitetu razvoja na ovom području uspostavlja partnerski odnos s Crkvom Božjom u svijetu (Cleveland, Tennessee).

Kada je Hrvatska proglasila neovisnost od Jugoslavije, u siječnju 1992. godine, Crkva Božja u Republici Hrvatskoj teritorijalno i organizacijski se osamostaljuje. Sjedište Crkve Božje u Republici Hrvatskoj je u Vinkovcima, ul. Kralja Zvonimira 66a. Crkva Božja je suosnivač Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku i aktivno je uključena u njezine aktivnosti. Zajednica vjernika Crkve Božje je član Konferencije europskih crkava (CEC) i protestantskog evanđeoskog vijeća (PEV) u Republici Hrvatskoj. Uz Evanđeosku (Pentekostalnu) Crkvu u Hrvatskoj, Crkva Božja u Republici Hrvatskoj kao pridružena Crkva potpisala je Ugovor s Vladom Republike Hrvatske o pitanjima od zajedničkog interesa. Ugovor je potpisan 4. srpnja 2003. u Zagrebu.

Danas vjernici Crkve Božje, kao i naši prethodnici, zajedno s drugim crkvama reformacijske baštine i općom Crkvom nastoje promicati božansku istinu Svetog pisma. Također promiče kršćansku ljubav i međusobno poštovanje prema svima.

 

ABOUT THE CHURCH OF GOD IN CROATIA

Since its beginnings, the Church of God has been a movement – a moving church with a mission of ministry to the world. In this new millennium, God is leading the Church of God as a global movement prepared to meet the demands and challenges of ministry in the 21st century.

The occurrence of the Church of God in Croatia is closely related to the occurrence and spread of the Pentecostal movement in the world. In our areas it dates back to the end of the 19th century. “The beginnings of the Pentecostal movement in our area date before the First World War …”, (Catholic Theologian Dr. Juraj Kolarić, Christians In Another Way, p.132 Veritas, Zg.)

In the area of Srijem and Slavonia at the end of the 1920s, communities of believers of pentecostal denomination were established in different places. Between the two world wars, these communities of believers did not have umbrella organization until the 1950s. Back then, in the former Yugoslavia, the Church was officially recognized by the state, because during the Second World War the activities of religious communities were forbidden. Towards the end of the fifties in the religious communities of Pentecostal denomination, the organizational changes came into existance.

The Elders made a decision at the Assembly in Vinkovci, March 3, 1968, that a part of the community of believers of Pentecostal denomination would go under the name CHURCH OF GOD in the SFRY. The Church of God in its continuity of development in this area establishes a partner relationship with the Church of God in the world (Cleveland, Tennessee).

When Croatia claimed independence from Yugoslavia, in January 1992, the Church of God in the Republic of Croatia reconstituted becoming territorially and organizationally independent. Since then the seat of the Church of God in Republic of Croatia is in Vinkovci, with its office in Kralja Zvonimira 66a. The Church of God is a co-founder of the High Evangelical Theological University in Osijek and is actively involved in its activities. The community of believers of the Church of God is a member of the Conference of European Churches (CEC) and the Protestant Evangelical Council (PEV) in the Republic of Croatia. Along with the Evangelical (Pentecostal) Church in Croatia, the Church of God in the Republic of Croatia as an affiliated Church, signed the Treaty with the Government of the Republic of Croatiaon on issues of mutual interest. The Treaty has been signed on July 4, 2003. in Zagreb.

Today, believers of the Church of God, as well as our predecessors, together with other churches of the Reformed Heritage and general (universal) Church seek to promote divine truth of the Holy Scriptures. Also promoting Christian love and mutual respect toward everyone.